Všeobecné obchodní podmínky pro poskytovatele

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytovatele se vztahují na zprostředkování příkazních smluv a zajišťování souvisejících služeb poskytovatelům prostřednictvím webového rozhraní www.lajkomat.cz provozovaného společností:

WOW MARKETING s. r. o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

IČ: 04175905

DIČ: CZ04175905                          

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243673

telefonní číslo: +420 777 844 560

kontaktní e-mail: info@lajkomat.cz

           

 1. Úvodní ustanovení
  • Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:
 • interakce jsou činnosti poskytovatelů na sociálních sítích, jak jsou vymezeny v nabídce služeb provozovatele, které inzerent požaduje provést (např. sdílení či komentování příspěvků či jejich „lajkování“);
 • inzercí se rozumí v souhrnu inzerentův obsah, který inzerent zpřístupnil k provedení požadovaných interakcí, toto zpřístupnění se dále označuje též jako „vkládání inzerce“ nebo „zadávání inzerce“;
 • inzerentem je každá právnická nebo podnikající fyzická osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami zadala propagaci obsahu;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytovatele;
 • obsahem (popř. inzerentovým obsahem) se rozumí zejména veškerý obsah, který inzerent vložil na sociální sítě a jehož propagace je předmětem Smlouvy;
 • odkazem se rozumí hypertextový odkaz nebo jakákoliv jiná forma odkázání na inzerentův obsah, umožňující jeho jednoduché vyhledání;
 • poskytovatelem je fyzická osoba, jejíž interakce provozovatel zprostředkovává inzerentovi;
 • propagací obsahu se rozumí interakce poskytovatelů ve vztahu ke konkrétnímu inzerentově obsahu;
 • provozovatel webového rozhraní (nebo jen „provozovatel“) je právnická osoba, uvedená v záhlaví těchto obchodních podmínek;
 • službami provozovatele (nebo jen „službami“) se rozumí se rozumí zprostředkování veškerých smluv a poskytování dalších služeb na webovém rozhraní včetně zajišťování všech funkcí webového rozhraní;
 • Smlouva je jakákoliv smlouva uzavřená mezi provozovatelem a poskytovatelem prostřednictvím webové rozhraní;
 • sociálními sítěmi (j. č. sociální sít) jsou Facebook (www.facebook.com), Instagram (www.instagram.com) a YouTube (youtube.com);
 • třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele a poskytovatele;
 • webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese lajkomat.cz.
  • Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a poskytovatele při užívání webového rozhraní.  
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a poskytovatelem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
  • Práva a povinnosti stran se dále řídí Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a poskytovatelem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
  • Poskytovatel musí být plně svéprávný.
  • Poskytovatel bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že v rámci Smlouvy vykonává výdělečnou činnost, nemůže se na něj vztahovat ochrana spotřebitele dle příslušných předpisů.
  • Poskytovatel bere na vědomí, že jeho výdělečná činnost na webovém rozhraní není závislou činností ve smyslu předpisů pracovního ani daňového práva. Zajištění všech právních povinností, které by mohly na poskytovatele dopadat, je pouze jeho odpovědností.
  • Registrací a též potvrzením na webovém rozhraní poskytovatel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
  • Provozovatel počítá se skutečností, že poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Pokud byste byl/a plátcem DPH, kontaktujte nás ke sjednání individuální smlouvy.

 

 1. Služby provozovatele
  • Provozovatel zprostředkuje poskytovateli možnost uzavírat smlouvy mezi ním a inzerenty, kteří poptávají propagaci svého obsahu na sociálních sítích. Obsahem těchto smluv je poskytnout inzerentům požadované interakce. Za řádné provedení těchto interakcí náleží poskytovateli odměna ve výši a za podmínek, které určí provozovatel a kterou inzerenti vyplatí poskytovateli prostřednictvím provozovatele (v souhrnu cena služby). Konkrétní obsah zprostředkovaných smluv a odměny jsou blíže vymezeny na webovém rozhraní.
  • Součástí provozovatelových služeb je rovněž vedení kreditního účtu poskytovatele, zejména přijímání plateb v kreditech od inzerentů, poskytování informací o stavu účtu a převod kreditu na peněžní prostředky za podmínek dále stanovených. Kredit slouží výlučně k plněním, která jsou poskytována ze smluv, uzavíraných na webovém rozhraní. Kreditní účet není platebním účtem a uložený kredit není elektronickými penězi ve smyslu zákona
   č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění.
  • Provozovatel může nabízet i další, příbuzné služby, neuvedené v čl. 2.1 těchto obchodních podmínek. Smlouvy o takových službách se též přiměřeně řídí těmito obchodními podmínkami a jejich ceny jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  • Vyhlásí-li provozovatel bonusové akce nebo nabídne-li poskytovateli mimořádné zvýšení odměn, vyhrazuje si právo je ukončit předčasně.
  • Jednotlivé služby a konkrétní podmínky jejich užívání jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  • Využívání jednotlivých služeb je možné pouze prostřednictvím uživatelského účtu.

 

 1. Registrace a uživatelský účet
  • Pro využívání všech funkcí webového rozhraní (zejména pro vytvoření profilu) se musí poskytovatel registrovat, a to za použití svého účtu na sociální síti Facebook. Pro registraci je dále nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno a příjmení, rok narození, číslo bankovního účtu a e-mailovou adresu. Registrací je založen uživatelský účet.
  • Poskytovatel přihlašující se do uživatelského účtu Lajkomat.cz musí mít na svém Facebook profilu minimálně 25 přátel, vyplněnou profilovou fotografii a účet starší více než 3 měsíce
  • Do uživatelského účtu se poskytovatel přihlašuje přes sociální síť Facebook. Přístupové údaje k uživatelskému účtu na Facebooku je poskytovatel povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
  • Prostřednictvím uživatelského účtu lze především vyhledávat inzerci a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  • Provozovatel má právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.
  • Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Podmínkách užití webového rozhraní.

 

 1. Zpřístupňování inzerce a provádění interakcí
  • Inzerci bude provozovatel zpřístupňovat poskytovateli na webovém rozhraní na adrese https://www.lajkomat.cz/klient . Tím, že provede požadované interakce, uzavře poskytovatel smlouvu s daným inzerentem, a zároveň pokud bude interakce provedena řádně, bude tím tato smlouva splněna. Poskytovateli tím vznikne nárok na kredit ve sjednané výši.
  • Kde se na webovém rozhraní používají k popisu obsahu interakcí pojmy jako „like“ či „lajk“, „komentář“, „sdílení“ a další, je nutné tyto pojmy vykládat tak, jaký mají význam na příslušné sociální síti, s přihlédnutím k tomu, jak je vykládá široká veřejnost, tvořící uživatele těchto sociálních sítí.

 

 1. Platební podmínky
  • Výši odměny za činnost poskytovatele určuje provozovatel. Odměna je vyplácena poskytovateli inzerenty prostřednictvím provozovatele.
  • Odměna za interakce se vyplácí výlučně ve formě kreditu. Kredit může být za podmínek zveřejněných na webovém rozhraní převeden na českou zákonnou měnu a takto vyplacen poskytovateli převodem na jeho bankovní účet. Převodní poměr je uveden na webovém rozhraní.
  • Provozovatel může na webovém rozhraní určit minimální výši kreditu, kterou už lze převést na peníze. Kredit v nižší výši nelze převést na peníze, a to ani pokud smluvní vztah mezi stranami skončí.
  • Informace o stavu kreditu a historii změn jeho stavu může poskytovatel získat na webovém rozhraní ve svém účtu.
  • Získaný kredit je nepřenosný.
  • Zjistí-li provozovatel, že poskytovatel obdržel kredit, ačkoliv danou interakci řádně neprovedl, kredit mu ve výši, v jaké byl přidělen neoprávněně, odebere; pokud už odebrání není možné z důvodu, že poskytovatel převedl kredit na peníze a zůstatek nepostačuje ani k takovému odebrání, má provozovatel vůči poskytovateli peněžní nárok v odpovídající výši.

 

 1. Podmínky poskytování služeb, odpovědnost stran
  • Poskytovatel musí mít plně použitelný účet na sociálních sítích, na kterých provádí interakce. Smí používat jenom vlastní účet.
  • Provozovatel se nezavazuje k zprostředkování žádného určitého objemu smluv mezi poskytovatelem a inzerenty.
  • Poskytovatel se musí při provádění interakcí chovat tak, aby neohrozil chráněné zájmy, zejména dobré jméno, provozovatele ani inzerentů. Zejména nesmí interakce provádět způsobem, který by mohl inzerenty znevážit, například přidávat negativní komentáře k obsahu inzerenta. Nesmí ani dávat najevo, že interakce provádí jen ze zištného důvodu.
  • Inzerent odpovídá provozovateli za jakoukoliv újmu, kterou mu způsobil zaviněným porušením pravidel stanovených v tomto článku nebo jakékoliv jiné smluvní nebo zákonné povinnosti. Pokud by třetí osoba vymohla na provozovateli jakékoliv sankční plnění v důsledku toho, že inzerent porušil svoje povinnosti vůči provozovateli (zejména povinnosti stanovené v čl. 6.1 a 6. 3), nahradí inzerent provozovateli vše, co třetí osobě provozovatel musel vydat, a všechny související náklady.
  • Poskytovatel používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní.
  • Provozovatel zvláště není povinen k náhradě škody, která vznikne poskytovateli z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů.

 

 1. Reklamace
  • Práva poskytovatele z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
  • Nedojde-li k poskytnutí odměny za provedené interakce, nebo nedojde-li k převodu kreditu na peníze ve sjednaném poměru nebo bude-li z jiného důvodu poskytovatel zkrácen na svých smluvních právech, upozorní na to poskytovatel bez zbytečného odkladu provozovatele.
  • Provozovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena.
  • Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu, a to především dodatečným doplněním sjednané odměny.

 

 1. Lhůty ke splnění, doba trvání smluvních vztahů, ukončení spolupráce
  • Interakce může poskytovatel provést jen v době, kdy jsou nabízeny na webovém rozhraní.
  • Odměna za interakce ve formě kreditu bude připsána na účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů. Požádá-li poskytovatel v souladu s těmito obchodními podmínkami o převod kreditu na peníze a jejich výplatu, provede provozovatel výplatu nejpozději do třiceti dnů.
  • Pokud poskytovatel poruší svoji smluvní povinnost podstatným způsobem, může s ním provozovatel okamžitě ukončit spolupráci, tedy zejména odstranit jeho uživatelský účet. Za porušení smluvní povinnosti podstatným způsobem poskytovatelem bude považováno zejména porušení pravidel, stanovených v čl. 6 těchto obchodních podmínek.
  • Je-li spolupráce ukončena dle předchozího odstavce, nevyužitý kredit bez náhrady propadá.
  • Poskytovatel může svoji spolupráci s provozovatelem ukončit kdykoliv tím, že zruší svůj uživatelský účet.

 

 1. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele
  • Při sjednávání Smlouvy a jejím plnění mohou být poskytovateli sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Poskytovatel se zavazuje tyto informace zejména:
 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění Smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
  • Dále se poskytovatel zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.
  • V případě porušení povinnosti v článku 9.1 a 9.2 těchto obchodních podmínek má provozovatel právo ukončit spolupráci a odstranit uživatelský účet poskytovatele. Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit poskytování služeb bez předchozího upozornění poskytovatele. Kredit, nepřevedený na peníze, v takovém případě propadá, nerozhodne-li provozovatel jinak.
  • Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Příslušným soudem k řešení sporů ze Smluv je vždy soud, v jehož obvodu sídlí provozovatel. Strany se zavazují spory ze Smluv řešit nejprve smírnou cestou.
  • Provozovatel nehradí poskytovateli náklady na uzavření Smlouvy, jako jsou například poplatky za internetové připojení.
  • Komunikace mezi stranami bude probíhat prostřednictvím webového rozhraní nebo formou elektronické pošty (e-mailu), doporučenou poštou nebo osobním doručením. Telefonicky lze poskytnout poskytovateli podporu nebo mu podat informaci, touto formou však nemohou být uzavírány či měněny Smlouvy nebo být činěna jiná právní jednání.
  • Poskytovatel souhlasí s tím, že provozovatel může předat informace o jeho identitě inzerentovi, který by se domáhal nároků, které mu vůči poskytovateli vzniknou a které není povinen dle těchto obchodních podmínek uspokojit provozovatel.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17.2.2018.